Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις καθορίζουν την υπηρεσία εντοπισμού (η/οι "Υπηρεσία/ες") που η SWEETMOBILE S.L., η οποία λειτουργεί με την εμπορική φίρμα "Mobile-Find" ("Mobile-Find"), προσφέρει σε οποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτύου (ο/η "Πελάτης/ισσα") μέσω του ιστότοπού της που φιλοξενείται στη διεύθυνση URL WWW.MOBILE-FIND.MOBI (ο "Ιστότοπος").


1. Ιδιοκτησία

Τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας της SWEETMOBILE, S.L είναι:

Έδρα: Avda. Corts Catalanes 5, 08173 Sant Cugat del Vallès (Βαρκελώνη)

Α.Φ.Μ.: B-66669094

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: support@mobile-find.mobi

Στοιχεία καταχώρησης: Καταχωρήθηκε στο εμπορικό μητρώο της Βαρκελώνης, τόμος 45121, φύλλο 28 και σελίδα B-477456


2. Κριτήρια αποδοχής και ηλικίας

Με την υποβολή παραγγελίας της Υπηρεσίας, ο/η Πελάτης/ισσα δηλώνει ότι είναι ενήλικος/η και ότι έχει την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψει σύμβαση παροχής των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, η Mobile-Find διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, από τον/την Πελάτη/ισσα να αποδείξει την ηλικία του/της. Σε περίπτωση που η Mobile-Find εξακριβώσει ότι ο/η Πελάτης/ισσα δεν έχει την απαιτούμενη ηλικία ή δεν ανταποκρίνεται σωστά στα κριτήρια, η Mobile-Find θα ακυρώσει την εκτέλεση της συμβατικής Υπηρεσίας.

Η σύναψη σύμβασης των Υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του Ιστότοπου προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, οπότε, πριν προχωρήσει στην αποδοχή τους, ο/η Πελάτης/ισσα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το περιεχόμενό τους. Εάν δεν γίνουν αποδεκτοί, η σύναψη σύμβασης της Υπηρεσίας δεν θα πραγματοποιηθεί και, κατά συνέπεια, η Mobile-Find δεν θα αναλάβει κανενός είδους υποχρέωση ή ευθύνη.

Επίσης, η Mobile-Find διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο ή/και το πεδίο εφαρμογής των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή, οπότε ο/η Πελάτης/ισσα θα ενημερώνεται δεόντως.


3. Υπηρεσίες

Προκειμένου να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης της Υπηρεσίας, ο/η Πελάτης/ισσα πρέπει να ακολουθήσει κάθε βήμα της διαδικασίας που παρέχεται στον Ιστότοπο χωρίς προηγούμενη εγγραφή.

Μέσω της Υπηρεσίας, η Mobile-Find παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού της γεωγραφικής θέσης ενός φυσικού προσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως αποδεχθεί τον εντοπισμό του. Εν προκειμένω, ένα μήνυμα SMS αποστέλλεται στη συσκευή του παραλήπτη δηλώνοντας ότι ο/η Πελάτης/ισσα επιθυμεί να μάθει τη γεωγραφική θέση του. Εάν ο παραλήπτης αποδεχτεί το αίτημα, ο γεωεντοπισμός του παραλήπτη εκείνη τη στιγμή θα κοινοποιηθεί στον/ην Πελάτη/ισσα. Σε καμία περίπτωση η γεωγραφική θέση του παραλήπτη δεν θα εκτείνεται πέραν της στιγμής κατά την οποία αποδέχθηκε το αίτημα του/της Πελάτη/ισσας.

Η πληρωμή για την Υπηρεσία δεν εγγυάται ότι ο παραλήπτης μπορεί να εντοπιστεί, καθώς παρέχει μόνο τα μέσα για τον εντοπισμό, αλλά, για παράδειγμα, δεν μπορεί να γίνει γεωεντοπισμός σε περίπτωση που ο παραλήπτης αγνοείται, δεν έχει κινητή συσκευή, το κινητό είναι απενεργοποιημένο ή χωρίς σήμα, ή δεν αποδέχεται τον σύνδεσμο που λαμβάνεται μέσω του μηνύματος SMS.


4. Τιμές και μέθοδοι πληρωμής

Οι τιμές της Υπηρεσίας είναι αυτές που εμφανίζονται σε ευρώ στον Ιστότοπο και περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ή/και, κατά περίπτωση, οποιονδήποτε άλλο φόρο ή/και χρέωση που μπορεί να ισχύει στην περιοχή εφαρμογής.

Η Mobile-Find διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει, ανά πάσα στιγμή, σε αλλαγές στις τιμές που κρίνει σκόπιμες. Σε κάθε περίπτωση, οι τιμές που ισχύουν για τη σύναψη σύμβασης της Υπηρεσίας εκ μέρους του Πελάτη θα είναι αυτές που αναφέρονται κατά την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων.

Ο/Η Πελάτης/ισσα πρέπει να πληρώσει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (Visa, Mastercard, AmericanExpress ή άλλες που παρέχονται στον Ιστότοπο).

Ο/Η Πελάτης/ισσα πρέπει να συμπεριλάβει τις πληροφορίες πληρωμής που ζητούνται στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Η χρέωση θα πραγματοποιηθεί μόλις γίνει αποδεκτή από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου γίνεται η πληρωμή, διαφορετικά η σύμβαση δεν θα εκτελεστεί.

Μετά την πληρωμή αυτή, ο/η Πελάτης/ισσα θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει τη σύναψη σύμβασης μαζί με ένα αντίγραφο των Όρων και Προϋποθέσεων.

Μετά την αρχική πληρωμή του ποσού 0.60€, ο/η Πελάτης/ισσα μπορεί να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία για μια δοκιμαστική περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και, μόλις παρέλθει αυτή η περίοδος χωρίς ακύρωση της Υπηρεσίας, θεωρείται ότι ο/η Πελάτης/ισσα εγγράφεται για μια μηνιαία περίοδο με τιμή 49.99€, σιωπηρά ανανεώσιμη, εκτός εάν ο/η Πελάτης/ισσα την ακυρώσει ρητά. Ως εκ τούτου, με την αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων, ο/η Πελάτης/ισσα εξουσιοδοτεί την Mobile-Find να αναθέσει στο χρηματοπιστωτικό του/της ίδρυμα τη χρέωση του τρεχούμενου λογαριασμού του/της σε μηνιαία βάση και, εφόσον είναι απαραίτητο, ο/η Πελάτης/ισσα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ζητήσει από το χρηματοπιστωτικό του/της ίδρυμα να χρεώσει το λογαριασμό του/της σύμφωνα με τις οδηγίες της Mobile-Find.

Σε περίπτωση που η πιστωτική/χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή στην Υπηρεσία δεν έχει διαθέσιμα χρήματα κατά τη στιγμή της μηνιαίας πληρωμής, ο λογαριασμός του/της Πελάτη/ισσας θα ακυρωθεί και οι Υπηρεσίες θα ανασταλούν.


5. Υπαναχώρηση

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Υπηρεσίας, το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία δεν εφαρμόζεται από τη στιγμή που αρχίζει η εκτέλεση της Υπηρεσίας.


6. Εγγυήσεις και υποχρεώσεις

Ο/Η Πελάτης/ισσα εγγυάται στην Mobile-Find ότι (α) έχει αποκτήσει νόμιμα τον αριθμό τηλεφώνου του προοριζόμενου παραλήπτη, (β) υποβάλλει αίτηση για την Υπηρεσία για νόμιμο και ορθό σκοπό και (γ) οι πληροφορίες που παρέχονται για την πρόσβαση στην Υπηρεσία είναι αληθείς και πλήρεις.

Επίσης, η Mobile-Find δεν ευθύνεται για (α) προβλήματα, σφάλματα, δυσλειτουργίες που μπορεί να υποστεί η Υπηρεσία ως αποτέλεσμα τεχνικών προβλημάτων που οφείλονται στον/ην Πελάτη/ισσα ή σε τρίτους, τα οποία είναι απρόβλεπτα ή, εφόσον είναι προβλέψιμα, είναι αναπόφευκτα, (β) οποιαδήποτε απώλεια ή/και ζημία, απώλεια κερδών, υλικές ζημίες, απώλεια δεδομένων ή χρόνου λειτουργίας, που υπέστη άμεσα ή έμμεσα ο/η Πελάτης/ισσα για λόγους που δεν οφείλονται στην Mobile-Find, ιδίως από ηλεκτρονικές επιθέσεις, την είσοδο τρίτων στα συστήματα ή/και την πειρατεία των δεδομένων του, γ) οποιαδήποτε παραβίαση κανονισμών, δικαιωμάτων τρίτων ή των όρων της Σύμβασης που υπέστη ο/η Πελάτης/ισσα κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας, και δ) παραβίαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις της Σύμβασης λόγω ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Mobile-Find έναντι του/της Πελάτη/ισσας λόγω σφάλματος ή αμέλειας δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τα ποσά που έλαβε ο/η Πελάτης/ισσα ως αποτέλεσμα της πληρωμής για τις Υπηρεσίες.


7. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον/την Πελάτη/ισσα κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης της Υπηρεσίας, η Mobile-Find, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων, θα τα επεξεργάζεται για την ορθή εκτέλεση της Υπηρεσίας και την αποστολή ενημερωτικών ανακοινώσεων σχετικά με την Mobile-Find, καθώς και πιθανών προσφορών και ειδήσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Η Mobile-Find επεξεργάζεται τα στοιχεία ταυτοποίησης του/της Πελάτη/ισσας, καθώς και τα τραπεζικά στοιχεία του/της, για την εκτέλεση των Υπηρεσιών.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων εκ μέρους της Mobile-Find είναι η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για το νόμιμο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ιδίως για φορολογικά και λογιστικά θέματα) και ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη διαχείριση των πληρωμών της Υπηρεσίας και, κατά περίπτωση, σε Δημόσιες Διοικήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο/Η Πελάτης/ισσα μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, μεταφοράς και αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων του/της στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@mobile-find.mobi. Σε περίπτωση που δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση ή χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα δικαιώματα αυτά, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ισπανικό Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων.


8. Ασφάλεια

Η Mobile-Find έχει εφαρμόσει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να αποφύγει την αλλοίωση, απώλεια, επεξεργασία ή/και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, τη φύση των αποθηκευμένων δεδομένων και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται, είτε από ανθρώπινη δράση είτε από το υλικό ή το φυσικό περιβάλλον.

Η Mobile-Find δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια της Υπηρεσίας, αν και αναλαμβάνει την υποχρέωση να διορθώσει και να εφαρμόσει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ασφαλείας το συντομότερο δυνατό.

Ο/H Πελάτης/ισσα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τη Mobile-Find, αμέσως και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@mobile-find.mobi, για οποιοδήποτε περιστατικό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ιστότοπου ή/και του λογαριασμού του/της.


9. Σύνδεσμοι

Στον Ιστότοπο ή/και μέσω της Υπηρεσίας, ο/η Πελάτης/ισσα μπορεί να μεταβεί σε άλλους ιστότοπους μέσω συνδέσμων. Ωστόσο, η Mobile-Find δεν ελέγχει αυτούς τους ιστότοπους ή/και το περιεχόμενό τους, υπό τους δικούς της όρους και προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, δεν είναι υπεύθυνη για την ποιότητα, την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών των ιστότοπων ούτε η ύπαρξη των συνδεδεμένων ιστότοπων υποδηλώνει τη σύσταση, την έγκριση, την ταυτοποίηση ή/και τη συμμόρφωσή τους εκ μέρους της Mobile-Find.


10. Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, κειμένου, ήχου, εικόνων ή πηγαίων κωδικών), της δομής, της επιλογής και της διάταξής του, ανήκουν στην Mobile-Find ή/και, κατά περίπτωση, στους δικαιοπάροχους της.

Τα χαρακτηριστικά σήματα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο ανήκουν στην Mobile-Find ή στους δικαιοπάροχους της. Επίσης, το όνομα τομέα WWW.MOBILE-FIND.MOBI στο οποίο φιλοξενείται ο ιστότοπος ανήκει στην Mobile-Find.

Κατά συνέπεια, απαγορεύεται στον/ην Πελάτη/ισσα η ανατύπωση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, διανομή, δημόσια επικοινωνία, μετατροπή, εξαγωγή, πώληση και άλλες μορφές εκμετάλλευσης ή/και οποιαδήποτε άλλη μορφή διάδοσης που δεν έχει ρητά εγκριθεί, του Ιστότοπου, του περιεχομένου του ή/και των χαρακτηριστικών σημάτων και των ονομάτων τομέα που ανήκουν στη Mobile-Find.

Σε σχέση με το περιεχόμενο που ο/η Πελάτης/ισσα φιλοξενεί στον Ιστότοπο, παραχωρεί στη Mobile-Find μια παγκόσμια άδεια, απεριόριστη και μη αποκλειστική, δωρεάν, με δικαίωμα μεταβίβασης σε τρίτους, να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, διανέμει, μετατρέπει, ανακοινώνει δημόσια, εξάγει, προσαρμόζει ή μεταφράζει το περιεχόμενο, στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της.


11. Διαγραφή

Ο/Η Πελάτης/ισσα μπορεί να διαγραφεί και να ακυρώσει τη συνδρομή του στην Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, είτε μπαίνοντας στο προφίλ του είτε στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@mobile-find.mobi. Η διαγραφή της Υπηρεσίας θα ισχύσει στο τέλος της μηνιαίας περιόδου κατά την οποία υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής.


12. Ακυρότητα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων αποδειχθεί, εν όλω ή εν μέρει, άκυρη ή ανεφάρμοστη, η εν λόγω ακυρότητα ή αναποτελεσματικότητα θα επηρεάσει μόνο την εν λόγω διάταξη ή το μέρος αυτής που κρίθηκε άκυρο ή ανεφάρμοστο. Οι Όροι και Προϋποθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν από κάθε άλλη άποψη και η εν λόγω διάταξη ή το μέρος αυτής που επηρεάζεται, δεν θα ισχύει.


13. Γλώσσες

Οι Όροι και Προϋποθέσεις συντάσσονται στα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά και ρωσικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ αυτών των εκδόσεων, υπερισχύει η ισπανική έκδοση.


14. Καταγγελίες και αιτήματα

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, περιστατικό ή αίτημα, ο/η Πελάτης/ισσα μπορεί να επικοινωνήσει με την Mobile-Find μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@mobile-find.mobi, η οποία θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό και, οπωσδήποτε, εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Ο/Η Πελάτης/ισσα μπορεί να ζητήσει την έκδοση τιμολογίου από τη Mobile-Find για την ανάθεση της Υπηρεσίας.


15. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

Οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται από το ισπανικό δίκαιο.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η Mobile-Find ενημερώνει τους Πελάτες για τη δυνατότητα υποβολής των αιτημάτων τους στην πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που είναι διαθέσιμη μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://ec.europa.eu/odr

Επίσης, σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυμφωνίας που προκύπτει κατά την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων, τα αρμόδια δικαστήρια είναι αυτά που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την αρμόδια δικαιοδοσία σε θέματα καταναλωτών και χρηστών.